Our Blog

ARCT fant kartpartner i verdensrommet.

ARCT, Tidewave og KVS Technologies er alle selskap i Validé-familien som får økonomisk støtte fra ESA fordi de ser nytten av å bruke teknologi utviklet for «space» til sine høyst jordiske prosjekt.

13. august 2018 signerte Karin Berentsen, gründer og daglig leder av ARCT, en ESA-avtale som gir selskapet 60.000 euro fra programmet «Climate Change Action Business Kick Start-program»

GO TO SPACE: Karin Berentsen, CEO i inkubatorselskapet ARCT (i midten) signerte 13.august 2018 sin ESA-avtale. Validé er teknologioverfører for ESA i Norge. Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé og styremedlem i Norsk romsenter og Terje Handeland fra Validé.

-Hvilken ESA-teknologi er det du kan bruke i ARCT?

-Kartbilder fra ESA-satellitter. ARCT verktøyet bruker Google maps i sitt brukergrensesnitt, men Google daterer ikke kartene sine. Tidskorrekt dokumentasjon er fundamentalt viktig for oss som utvikler et beslutningsverktøy for risiko- og sårbarhetsvurdering ved arealplanlegging. I ESA-prosjektet skal vi se på klimarisiko og vurdere eventuelle oppside ved å bruke ESA satellittbilder til å visualisere infrastrukturprosjekt både før, under og etter prosjektstart. Det kan være arealprosjekt som vindmølleparker, havner, akvakultur, gruver – ja, nesten hva som helst som krever areal og som påvirker natur, klima, omgivelser og mennesker. Da er daterbare kart helt nødvendig, og nå har vi endelig funnet en løsning på det, sier Berentsen.

SATELITTBILDER: ARCT kan bruke Esa sine satelittbilder til å dokumentere kartinformasjon. Det er svært nyttig skal en se risikoutvikling av et arealprosjekt over tid.

Visualiserer risiko
Selskapet ARCT ble etablert i 2014, men det var først etter at Karin Berentsen fikk tilskudd fra Innovasjon Norge (1.8 mill. NOK) og deltok på ITSA i vinteren 2016/2017 at selskapet ga gass. Berentsen har 30 års erfaring fra næringslivet, og har blant annet jobbet med å håndtere og vurdere teknisk og ikke-teknisk risiko ved olje og gass-utvinning for Statoil, blant annet i Alaska.

-Å framskaffe et godt beslutningsgrunnlag før en utbygging i et sårbart område som Alaska krever et bredt spekter av ekspertise fra konsulenter. Min erfaring er at resultatene vi får etter å ha brukt konsulenter og eksperter også ofte er personavhengig. ARCT har ikke bare utviklet et verktøy som enkelt visualiserer fakta, men vi har også utviklet en metodikk som gjør prosessene repeterbare. Det har jeg selv erfart er en mangel, sier Berentsen.

I verktøyet brukes ikoner, fargeskalaer og kart for å visualisere graden av risiko og sårbarhet. Det gjør det enkelt for mange flere å forstå om tiltaket beveger seg inn i et «minefelt» eller ikke når det planlegges en utbygging. Verktøyet er i utgangspunktet utviklet for arealplanlegging i arktiske strøk under slagordet «Lets do it right». Målet er å minimalisere negativ påvirkning og å gjøre utvikling i arktiske områder mer bærekraftig.

-Fungerer det i Arktis så fungerer det andre steder også, sier Berentsen, som har hele verden som sitt potensielle marked. Målet nå er å ha et unikt produkt å selge i løpet av 2018.

Gode partnere
Verktøyet er testet, og selskapet arbeider fram en pilot som kan presenteres for investorer. Teamet er på plass, og hun har viktige partnere som bidrar i ESA-prosjektet: DNV GL (tidligere norske Veritas), NINA (norsk institutt for naturforskning), og Megapop som har bidratt til utvikling og koding av ARCT-modulen i Google Maps. I tillegg kommer nye partnere som Cicero (Senter for klimaforskning) og S&T (Science and Technology) som har ekspertise på ESA-satellittbilder. Alle disse partnerne bidrar til ESA-prosjektet.

-Hva har dere fått penger til å gjøre?

-Vi skal operasjonalisere klimarisiko ved å teste ut hvordan ESA satellittbilder kan brukes til å visualisere infrastrukturprosjekt og arealbruk både før, under og etter prosjektstart, sier hun.

Enkel visualisering av komplekse prosesser er selve kjernen i ARCT for arealutvikling må gjøre rett første gang. Bygges det en havn på feil sted eller med store negative konsekvenser for natur, kultur eller klima, får du ingen ny sjanse. Naturen og klima, fornminner eller stedlig kultur kan ikke levere inn klager eller starte en demonstrasjon.

-Beslutningstakere og investorer er mer og mer interessert i den klimarisiko som prosjekt utsettes for. Været blir varmere, våtere og villere. Mer regn og uforutsigbart vær øker faren for skred og stormflo. Hvordan visualisere hvordan ekstremvær påvirker prosjekt omgivelsene? sier Berentsen som kan bruke ESA-bilder til bedre å visualisere klimarisiko.

Med ARCT får en beslutningstaker vite så mye som mulig om ulike risiko før man setter i gang. Gevinsten kan også være å spare tid og penger til å håndtere problemer og negative konsekvenser mens prosjektet er under utbygging heller enn å reparere feil og skader i ettertid.

Vil du vite mer om ARCT?

Pasjon for kart
Bruk av kart og kartdata er en særdeles viktig del av denne visualiseringen. Berentsen er en ivrig kartbruker. -Jeg elsker kart. Jeg går tur, jeg seiler; jeg vet hvor viktig det er med kart. Nå gjør vi kartene kompatible slik at vi kan legge ulik og ny kartinformasjon oppå hverandre for å framskaffe bedre beslutningsgrunnlag, sier Berentsen.

For Karin Berentsen er det spennende, og utfordrende, å være en gründer i trekanten mellom forskere og forskningen i akademia, myndigheter og næringsutvikling.

-Disse tre aktørene tenker tradisjonelt veldig ulikt, særlig når det kommer til kommersialisering. Men verden trenger at denne trekanten klarer å samarbeide for å få fram de bærekraftige løsningene, sier Berentsen.

VÅR MANN i SPACE: Erik Monsen i Validé er teknologioverfører for ESA Norge.

Tre på rad i ESA
Det er ikke mange norske selskap som søker mulighetene i romfartsteknologi og ESA-program, men akkurat nå har tre selskap som Validé har jobbet med funnet teknologimatch og fått økonomisk støtte fra ESA-program. I tillegg har Validé bistått fire andre norske selskap de siste to årene, til å komme gjennom nåløyet i ESA.

-Validé har det nasjonale ansvaret for å drive med teknologioverføring på vegne av ESA. Vi har opparbeidet oss kompetanse på feltet, slik at vi kan være døråpner til ulike programmer. Kjennskap til mulighetene og kunnskap om programmene er én ting, men det handler også om at selskapene selv ser for seg et internasjonalt marked. Via ESA har de muligheten til å tenke stort, både når det gjelder nettverk og marked, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

Det er Erik Monsen i Validé som bistår selskap inn i ESA-programmene og mulighetene.

-Hva betyr det for selskapene å få en slik finansering?

-Det er en døråpner til store muligheter, både når det gjelder videre finansiering men også teknologiutvikling.

-Noen fallgruver også?

-Ja, dette er offentlige program som er ganske krevende administrativt. Det er lett å gå seg vill, men nå høster flere norske selskap nyttig erfaring. Mitt beste råd til dem som blir en del av ESA-universet er å holde fokus på produkt for å komme i salgsposisjon; ikke bare fokusere på teknologiutvikling. Det er et internasjonalt marked som åpner seg for dem. Det gjelder å bruke sjansen, sier Østebø.

-Hvem kan søke?

-Egentlig hvem som helst fra hvilken som helst bransje. Validé og norsk romsenter har flere folk som bistår søkere, og vi har godt samarbeid med Kjeller Innovasjon og med universitetet i Tromsø. Vi går sammen om en «Space Business Incubator», sier Østebø. Spaceinkubatoren ble lansert 31. august 2018 hos Kjeller innovasjon.

Validé-lederen sitter også i styret til Norsk romsenter, som er Norges representant i ESA.

-Det er Norsk romsenter som beslutter hvilke romforskning- og utviklingsprogram Norge skal delta i. Penger blir overført fra staten til ESA som fordeler dem videre på ulike program og prosjekt. Norske bedrifter kan så søke om å få midler for å bidra eller nyttegjøre seg av ESA-teknologi. Til nå har det vært noen få store norske aktører, men i det siste har mange små bedrifters løsninger funnet veien inn og ut av verdensrommet, sier Østebø.

Vil du vite mer? Vil du utforskre dine muligheter til å søke ESA-program? Ta kontakt med:

Erik Monsen, ESA Broker Norway

ESA KICK START PROGRAM: Dette er ESA-prosjektet til ARCT og Karin Berentsen.Ta kontakt
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *